Hem / Användarundersökning Premens

Användarundersökning Premens

Du har kommit hit efter att du intygat att du är vård- eller apotekspersonal. Anledningen är att informationen nedan endast får delas med personer som arbetar inom vården eller på apotek. 

Under våren 2021 erbjöds kvinnor med PMS att testa kosttillskottet Premens. Kvinnorna rekryterades via Facebook-forum för kvinnor med PMS. 108 kvinnor testade produkten under 3 månader.

 • Svarsfrekvensen var 50%.
 • 54 kvinnor inkom med svar.
 • Medelåldern var 34 år.
 • 43 av kvinnorna har haft problem i mer än 5 år.

Samtliga besvär som skattades och registrerades har visat en positiv trend. En del mindre tydliga och en del mer tydliga. En glädjande insikt är att en stor andel problem som skattats som svåra före provperioden har skattats som lindriga eller helt försvunnit (skattning ”inga”) efter provperiodens slut.

 • Antalet svåra besvär sjönk från ca 80% till bara 20%.
 • Antalet lindriga och inga besvär ökade från ca 35% till 65%.
 • Andelen måttliga besvär var ungefär oförändrat men ändå en positiv trend.

Förutom skattningar av besvären fanns möjlighet att med egna ord berätta hur man upplevt Premens under provperioden.

Deltagarna fick skatta 14 olika premenstruella besvär före testperioden samt efter tre månaders användning av Premens. Skattningarna som noterades för de olika besvären var:

 • svåra
 • måttliga
 • lindriga
 • inga.

Grafen visar tydligt hur de skattade besvären av PMS förändrades från svåra till inga och lindriga under perioden som användarundersökningen pågick.

Premens användarundersökning, diagram som visar en tydlig förbättring av PMS vid intag av Premens

Premens användarundersökning, diagram, nedstämdhet i samband med PMS

Nedstämdhet i samband med PMS

Så många som 22 skattningar för svåra problem med nedstämdhet registrerades före provperioden. Efter de tre månaderna registrerades endast 4 motsvarande skattningar. Det är alltså en förbättring med hela 82%.

Premens användarundersökning, diagram, lätt irritation vid PMS

Lätt irriterad i samband med PMS

Här registrerades 30 svåra problem med lätt irritation vid PMS före provperioden. När provperioden var slut är motsvarande siffra endast 9. En förbättring med 70%.

Premens användarundersökning, diagram, humörförändringar vid PMS

Humörsvängningar i samband med PMS

Före provperioden registrerades 29 svåra problem med humörsvängningar i PMS-perioden. Efter provperioden är motsvarande siffra endast 6. En förbättring med 79%.

Premens användarundersökning, diagram, ömmande bröst vid PMS

Ömmande bröst i samband med PMS

Här var det endast 4 skattningar för svåra problem med ömmande bröst före perioden, efter provperioden var det 0 skattningar för svåra problem. De största förändringarna visades hos de som skattat för måttliga och inga problem. 14 måttliga problem skattades före perioden och 8 efter, vilket motsvarar en sänkning med 43%. De som upplevde inga problem med ömmande bröst ökade med 36%, från 18 till 28 skattningar.

Premens användarundersökning, diagram, minskat intresse för dagliga aktiviteter vid PMS

Minskat intresse för dagliga aktiviteter i samband med PMS

Ett fåtal upplevde svåra problem med minskat intresse för dagliga aktiviteter, endast 6 skattningar före och 2 efter perioden. De flesta skattningarna före provperioden angavs för måttliga problem, 24 st. Motsvarande siffra efter är 11, en förbättring med 54%.

Premens användarundersökning, diagram, huvudvärk vid PMS

Huvudvärk i samband med PMS

Huvudvärk upplevdes inte som ett svårt problem, endast 7 skattningar före provperioden. Motsvarande siffra efter provperiodens slut är 0. Måttliga och lindriga besvär har minskat med 3 skattningar under perioden. Antalet skattningar för inga besvär ökade från 17 till 27, vilket motsvarar 37%.

Premens användarundersökning diagram, trötthet och minskad energi i samband med PMS

Trötthet / minskad energi i samband med PMS

Här syns en stor positiv förändring hos de som skattade svåra problem med minskad energi och trötthet i samband med PMS, 80% förbättring. Före perioden registrerades 21 skattningar med minskad energi som svåra, när provperioden var slut registrerades endast 4 skattningar som svåra.

Premens användarundersökning, diagram, aptitförändringar såsom sötsut och matsug i samband med PMS

Aptitförändringar (matsug / sötsug) i samband med PMS

Även här syns en stor positiv förändring avseende skattningarna för svåra problem med matsug/sötsug i samband med PMS,  85% färre svåra problem. 20 skattningar före och endast 3 efter. De med måttliga problem var ungefär desamma, 22 före och 18 efter. Upplevda lindriga och inga besvär visade också en mycket positiv trend, 67% förbättring avseende lindriga och 58% bättre avseende inga.

Premens användarundersökning, diagram över sömnstörning i samband med PMS

Sömn i samband med PMS

Ett fåtal skattningar registrerades som svåra, 6 stycken före. Motsvarande siffra efter är 3. Måttliga och lindriga var i stort sett oförändrade. En något större positiv förändring för antalet registrerade skattningar för inga problem, från 14 till 19.

Premens användarundersökning, diagram, känsla av orkeslösthet i samband med PMS

Känsla av att vara orkeslös i samband med PMS

Här syns 68% förbättring avseende registrerade svåra problem, från 19 till 6 skattningar. Motsvarande trend gäller för lindriga och inga besvär – respektive skattning har förbättrats med 50%.

Premens användarundersökning, diagram, oro och ångest vid PMS

Oro i samband med PMS

Kvinnorna registrerade 22 skattningar för svåra problem i samband med PMS före provperioden. Endast 7 skattningar efter, vilket motsvarar en förbättring med 68%. För måttligt skattade problem var det i stort sett oförändrat. Däremot visar andelen skattningar för lindriga och inga besvär med oro vid PMS en positiv trend. Inga gick från 3 till 10, en förbättring med 70%. Lindriga gick från 15 till 21, en förbättring med 29%.

Premens användarundersökning, diagram, koncentrationssvårigheter vid PMS

Koncentrationssvårigheter i samband med PMS

Ett fåtal skattningar registrerades som svåra för koncentrationssvårigheter vid PMS, 8 stycken, motsvarande siffra efter provperioden är 4 stycken. En förbättring med 50%.  Skattningarna för måttliga besvär förbättrades med 44%. Skattningarna för inga besvär med koncentrationen under PMS-perioden ökade från 11 till 18 vilket motsvarar en förbättring med 64%.

Premens användarundersökning, diagram, svullnadskänsla och viktökning vid PMS

Svullnad i samband med PMS

De svåra skattningarna för svullnadskänsla / viktökning i samband med PMS förbättrades med 77%. Från 13 skattningar till bara 3 efter provperiodens slut. De måttliga skattningarna var i stort sett oförändrade. Däremot är trenden tydligt positiv för lindriga, 45%, och inga skattningar, 50%.

Premens användarundersökning, diagram, finnar och dålig hy i samband med PMS

Dålig hy i samband med PMS

Få kvinnor upplevde svåra problem med dålig hy. De flesta skattade problemen som lindriga och inga. Alla skattningarna visade en positiv trend, oavsett hur problemet upplevdes före provperioden har det blivit bättre efter att ha använt Premens.

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå